กาแฟ เคนย่า (KENYA COFFEE)

Blog

กาแฟ เคนย่า (KENYA COFFEE)

แม้ว่าจะมีเพีอนบ้านเป็นบ้านเกิดของกาแฟอย่างเอธิโอเปีย แต่เคนย่านั้นเริ่มผลิตกาแฟช้ากว่ามาก หลักฐานการบันทึกเก่าเเก่ที่สุดแสดง ให้เห็นว่าไปกาแฟถูกนำเข้าไปปลูกในเคนย่าในปี 1893 ตอนที่มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสนำเอาต้นกาแฟจากเกาะรียูเนียน (Reunion) เข้าไปปลูก คนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ากาแฟที่นำเข้าไปปลูกนั้นเป็นสายพันธุ์เบอร์บอนซึ่งให้ผลผลิตครั้งแรกในปี 1896

ในตอนแรกไร่กาาแฟในเคนย่าจะเป็นไรขนาดใหญ่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษ และผลผลิตที่ได้จะนำไปขายในลอนดอนในปี 1933 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกาแฟ (Coffee Act) ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกาแฟแห่งเคนย่า (Kenyan Coffee Board) และดึงเอาการซื้อขายกาแฟกลับมาที่เคนย่า ระบบประมูลถูกนำมาใช้ในปี 1934 และยังเป็นระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยหลังจากนำระบบประมูลมาใช้ได้หนึ่งปี ก็มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการคัดเกรดกาแฟเพื่อช่วยยกคุณภาพกาแฟ

หลังจากการปฏิวัติในช่วงต้นยุค 1950s (Mau MauUprising) มีการผ่านพระราชบัญญัติการเกษตร เพื่อให้เกิดธุรกิจไร่ครอบครัวที่ผสมผสานไร่ที่มีอยู่แล้วกับพืชเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดรายได้เสริม พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม แผนสวินเนอร์ตัน (Swynnerton Plan) ซึ่งเป็นการเรียกชื่อตามข้าราชการคนหนึ่งในกระทรวงเกษตร และพระราชบัญญัตินี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของกาารเปลี่ยนถ่ายการผลิตกาแฟจากมืออังกฤษไปยังมือของชาวเคนย่า นี่ส่งผลดีต่อเกษตรกรรายย่อยมาก เพราะรายได้รวมของพวกเขาน้ำเพิ่มขึ้นจาก £5.2 ล้านในปี 1955 ไปเป็น £14 ล้าน ในปี 1964 ที่เด่นชัดคือ รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นกว่าครึ่งเป็นรายได้จากกาแฟ

เคนย่าได้รับอิสรภาพในปี 1963 และปัจจุบันก็เป็นประเทศที่ผลิตกาแฟคุณภาพสูงมากจากแหล่งปลูกอันหลากหลายออกมาอย่างสม่ำเสมอ การวิจัยและพัฒนาในเคนย่าถือว่ายอดเยี่ยม และผู้ปลูกกาแฟก็มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่พวกเขาทำ ทั้งนี้ระบบการประมูลของเคนย่าควรจะตอบแทนผู้ผลิตที่เน้นคุณภาพได้ดีกว่านี้ แต่ในขณะที่ผู้ซื้อ
ยอมจ่ายมากกว่าสำหรับกาแฟคุณภาพ การทุจริตที่เกิดขึ้นในระบบก็อาจจะไปกดผู้ปลูกไม่ให้ได้รับในสิ่งที่ควรได้

» การคัดเกรด (GRADING) «

เคนย่ามีระบบคัดเกรดสำหรับกาแฟส่งออกทั้งหมดไม่ว่ากาแฟล็อทนันจะสามารถสืบค้นย้อนหาแหล่งที่มาได้หรือไม่ ระบบคัดเกรดที่ใช้การคัดขนาดเมล็ดกาแฟและคุณภาพเหมือนประเทศอื่น โดยการกำหนดเกรดจะบ่งบอกถึงขนาดและอาจหมายถึงคุณภาพด้วยก็ได้ แม้ว่าขนาดและคุณภาพอาจมีความเชี่อมโยงกันอยู่และเกรด AA ก็ถือว่าเป็นเกรดที่ดีทีสุด แต่เมื่อไม่นานนี้เพิ่งเจอกาแฟเกรด AB ที่มีความซับซ้อนและมีคุณภาพมากnวา เกรด AA หลายๆล็อทเสียอีก

  • E – เกรดช้างหรือเมล็ดช้าง (Elephant Beans) โดยมันจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีเพียงล็อทเล็กๆ เสียส่วนใหญ่
  • AA – นี่เป็นเกรดเมล็ดขนาดใหญ่ที่หาได้ทั่วไป โดยเมล็ดกาแฟจะมีขนาดใหญ่กว่าตะแกรงเบอร์ 18 หรือ 22 มม. และปกติแล้วจะได้ราคาสูงที่สุด
  • AB – เกรดนี้เป็นเกรดทีมีทั้งเกรด A(ตะแกรงเบอร์ 16 หรือ 80 มม.) และเกรด B (ตะแกรงเบอร์15 หรือ 6.20มม.) โดยเกรดนี้มีปริมาณประมาถ 30% ของผลผลิตกาแฟในเคนย่าในแต่ละปี
  • PB – นี่เป็นเกรดสำหรับพีเบอร์รี่ (Peaberries) ซี่งกาแฟที่มีเมล็ดเดียวเติบโตอยู่ภายในแทนที่จะเป็นสองเมล็ดตามปกติ
  • C – นี่เป็นเกรดที่ต่ำกว่าเกรด AB โดยปกติแล้วจะไม่เห็นเกรดนี้ในกาแฟคุณภาพสูง
  • TT – A เกรดขนาดเล็กที่ได้จากเมล็ดกาแฟขนาดเล็กที่คัดออกจากเกรด AA, AB และ E ซึ่งเมล็ดกาแฟเกรดนี้จะเป็นเมล็ดที่เบาที่สุดในการคัดความหนาแน่นของเมล็ด
  • T – เกรดที่เล็กที่สุดที่มันประกอบไปด้วยเมล็ดกาแฟและเศษที่แตกหัก
  • MH/ML- ตัวย่อนี้มาจากค่าว่า “Mbuni Heavy” และ “Mbuni Light” โดยค่าว่า Mbuni เป็นชื่อที่ใช้เรียกกาแฟแบบ Natural-Process กาแฟเกรดนี้ถือเป็นกาแฟคุณภาพต่ำ และมักประกอบไปด้วยผลกาแฟที่ยังไม่สุกและสุกเกินไป ซึ่งพวกมันจะได้ราคาต่ำมาก กาแฟเกรดนี้มีประมาณ 7% ของผลผลิตกาแฟในเคนย่าทางหมดในแต่ละปี

» การสืบค้นย้อนกลับ (TRACEABILITY) «

การปลูกกาแฟในเคนย่ามีทั้งแบบไร่ขนาดใหญ่และแบบรายย่อยที่ขายกาแฟให้กับสถานีล้างกาแฟในพื้นที่นี่หมายความว่า เราสามารถหาชื้อกาแฟที่สืบย้อนที่มาจนสุดได้จากไร่ขนาดใหญ่ไร่เดียว แต่เมือหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรรายย่อยก็เริ่มผลิตกาแฟคุณภาพสูงด้วยเช่นกัน ปกติแล้วสิ่งที่คุณมักหาได้จะเป็นกาแฟล็อทหนึ่งจากสถานีล้างกาแฟ สถานีหนีงที่จะยังผ่านการคัดเกรด (เช่น AA) แม้ว่ากาแฟล็อทนั้นจะมาจากากลุ่มเกษตรกรหลายร้อยรายก็ตาม สถานีล้างกาแฟเหล่านี้ (หรือที่คนเรียกกันว่าโรงงาน) มีบทบาทสำคัญสำหรับคุณภาพของกาแฟที่แปรรูปออกมา ดังนั้นมันจึงคุมค่าที่จะลองหากาแฟเหล่านี้ดู

 » โปรไฟล์รสชาติ «

กาแฟเคนย่ามีชื่อเรื่องความสดชื่นรสอันซับซ้อนของเบอร์รี่หรือผลไม้ ความหวาน และความเปรี้ยวโดดเด่น

» สายพันธุ์ในเคนย่า «

สายพันธุ์กาแฟเคนย่าสองสายพันธุ์ได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมกาแฟชนิดพิเศษมาก สายพันธุ์ทั้งสองคือ SL-28 และ SL-34 ซึ่งเป็นสองใน 40 สายพันธุ์ทดลองจากงานวิจัยที่นำโดย Guy Gibson ที่ Scott Laboratories กาแฟทั้งสองสายพันธุ์ถือเป็นกาแฟคุณภาพสูงส่วนใหญ่ในเคนย่าแต่พวกมันอ่อนไหวต่อโรคราสนิม มีความพยายามมากมายในการพัตนาสายพันธ์ุที่ทนทานต่อราสนิม โดยสายพันธุ์ Ruru 11 ถือเป็นสายพันธุ์แรกที่คณะกรรมการกาแฟแห่งเคนย่าถือเป็นความสำเร็จ แม้ว่ามันจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อกาแฟชนิดพิเศษสักเท่าไร เมื่อไม่กี่ปีทีผ่านมาพวกเขานาเสนอสายพันธุ์ที่ใจว่า Batian ทว่าคนในวงการกาแฟยังไม่เชี่อมันนักหลังจากต้องผิดหวังกับ Ruiru อย่างไรก็ตาม คุณภาพของมันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ และก็มีความหวังว่าศักยภาพของสายพันธุ์ Batian จะสามารถเป็นกาแฟที่ยอดเยี่ยมได้ในอนาคต

» พื้นที่ปลูกกาแฟ «

ประชากร   :  44,354,000 คน
จำนวนกระสอบขนาด 60 กก.
ในปี  2013 : 850,000 กระสอบ

ตอนกลางของเคนย่า ผลิตกาแฟเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ และกาแฟที่ดีที่สุดในเคนย่าก็ยังมาจากพื้นที่นี้ด้วย อย่างไรก็ตามพื้นที่ เช่น Kisii, Trans-Nzoia, Keiyo และ Marakwet ทางตะวันตกของเคนย่าก็กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น

NYERI
Nyeri อยู่ทางตอนกลางของเคนย่า และเป็นบ้านของ Mount Kenya ภูเขาไฟที่ดับไปแล้วด้วย ดินสีแดงของที่นี่สามารถปลูกกาแฟที่ดีที่สุดในเคนย่า ซึ่งการเกษตรเป็นงานสำคัญ และกาแฟก็เป็นหนึ่งในพืชหลักของที่นี่ ปกติแล้วการ ผลิตกาแฟที่นี่จะเป็นรูปแบบสหกรณ์ ที่รวมตัวกันจากเกษตรกรรายย่อยแทนที่จะเป็นกาแฟจากไร่ขนาดใหญ่กาแฟของ Nyeri ออกผลปีละสองครั้ง และผลผลิตในฤดูกาลหลักมักมีคุณภาพกว่า

ความสูง : 1,200-2,300 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตหลัก), มิถุนายน-สิงหาคม (ผลผลิตรอง)
สายพันธุ์ : SL-28, SL-34, Ruiru 11,Batian

MURANG’A
พื้นที่ Murang’a มีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอยู่ราว 100,000 ราย ภายในตอนกลางของประเทศ โดยพื้นที่ด้านในนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่มีมีซันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนา เนื่องจากพวกเขาโดนชาวโปรตุเกสห้ามไม่ให้ตั้งถิ่นฐานตามชายฝั่ง นี่เป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากดินภูเขาไฟ และมีเกษตรกรรายย่อยมากกว่าไร่ขนาดใหญ่

ความสูง : 1,300 – 1,950 เมตร
ฤดูเก็บเกียว : ตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตหลัก), มิถุนายน-สิงหาคม (ผลผลิตรอง)
สายพันธุ์ : SL-28, SL-34, Ruru 11,Batian

KIRINYAGA
Kirinyaga อยู่ทางตะวันออกของ Nyeri จึงทำให้มันได้ประโยชน์จากดินภูเขาไฟเช่นเดียวกัน กาแฟส่วนใหญ่จะมาจากเกษตรกรรายย่อยและสถานีล้างกาแฟของที่นี่ ก็ผลิตกาแฟคุณภาพสูงออกมาหลายล็อท ซึ่งมันคุ้มค่าที่จะลอง

ความสูง : 1,300 – 1,950 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตหลัก), มิถุนายน-สิงหาคม (ผลผลิตรอง)
สายพันธุ์ : SL-28, SL-34, Ruiru 11,Batian

EMBU
Embu ถูกตั้งชื่อตามเมือง Ernu ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับภูเขา Mount Kenya โดยประชากรกว่า 70% นั้นเป็นเกษตรกรรายย่อย และพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในพื้นที่นี่ก็คือชาและกาแฟ กาแฟเกือบทั้งหมดนั้นมาจากเกษตรกรรายย่อยและพื้นที่นี่ก็ผลิตกาแฟได้ไม่มากมายนัก

ความสูง : 1,300 – 1,900 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตหลัก), มิถุนายน-สิงหาคม (ผลผลิตรอง)
สายพันธุ์ : SL-28, SL-34, Ruiru 11,Batian,K7

MERU
เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้จะปลูกกาแฟตามเนินเขาของ Mount Kenya และ Nyambene Hills โดยชื่อ Meru นั้นสามารถหมายถึงได้ทั้งชื่อพื้นที่หรือคนพื้นเมืองก็ได้ ซึ่งในช่วงปี 1930s นั้น คน Meru เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่ปลูกกาแฟ โดยเป็นผลมาจาก Devonshire white Paper ในปี 1923 ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ของคนแอฟริกันในประเทศ

ความสูง : 1,300 – 1,900 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตหลัก), มิถุนายน-สิงหาคม (ผลผลิตรอง)
สายพันธุ์ : SL-28, SL-34, Ruiru 11,Batian,K7

KIAMBU
พื้นที่ตอนกลางที่เต็มไปด้วยไร่กาแฟขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความเจริญที่ขยายวงออกก็ทำให้มีไร่กาแฟน้อยลง เพราะเจ้าของไร่ทำกำไรจากการขายที่เพื่อการพัฒนาได้มากกว่าปลูกกาแฟ กาแฟจากพื้นที่นี้มักเรียกชื่อตามสถานที่ที่ปลูกมัน เช่น Thika, Ruiru และ Limuru โดยไร่กาแฟขนาดใหญ่เหล่านี้หลายๆ ไร่เป็นของบริษัทข้ามชาติซึ่งนั้นหมายถึงการปลูกจะเป็นในรูปแบบการใช้เครื่องจักร และเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่เช่นเดียวกัน

ความสูง : 1,500 – 2,200 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตหลัก), มิถุนายน-สิงหาคม (ผลผลิตรอง)
สายพันธุ์ : SL-28, SL-34, Ruiru 11, Batian

MACHAKOS
พื้นที่นี้เป็นเขตเล็กๆ ทางตอนกลางของประเทศโดยมันถูกตั้งชื่อตามเมือง Machakos และผลผลิตกาแฟก็มาจากทั้งไร่ขนาดใหญ่และเกษตรกรรายย่อยรวมๆ กัน

ความสูง : 1,400 – 1,850 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตหลัก), มิถุนายน-สิงหาคม (ผลผลิตรอง)
สายพันธุ์ : SL-28, SL-34

NAKURU
พื้นที่ตอนกลางของเคนย่านี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ที่มีการปลูกกาแฟเติบโตเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ต้นกาแฟบางต้นได้รับผลกระทบจากโรคยอดแห้ง (Dieback) ในพื้นที่สูงและหยุดให้ผลผลิตไป พื้นที่นี้ถูกตั้งชื่อเมือง Nakuru และผลผลิตกาแฟก็มาจากทั้งไร่ขนาดใหญ่และเกษตรกรรายย่อยรวมๆ กันแต่ผลผลิตยังคงน้อยอยู่

ความสูง : 1,850 – 2,200 เมตร
ฤดูเก็บเกียว : ตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตหลัก), มิถุนายน-สิงหาคม (ผลผลิตรอง)
สายพันธุ์ : SL-28, SL-34, Ruiru 11, Batian

KISII
พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเคนย่านี้ อยู่ใกล้กับทะเลสาบ Lake Victoria โดยมันเป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่ผลผลิตกาแฟส่วนใหญ่ มาจากสหกรณ์ที่ประกอบไปด้วยเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่

ความสูง : 1,450 – 1,800 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตหลัก), มิถุนายน-สิงหาคม (ผลผลิตรอง)
สายพันธุ์ : SL-28, SL-34, Ruiru 11, Blue Mountain, K7

TRANS-NZOIA, KEIYO & MARAKWET
พื้นที่ขนาดเล็กทางตะวันตกของเคนย่านี้ มีการเติบโตเล็กน้อยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยกาแฟส่วนใหญ่จะมาจากไร่ขนาดใหญ่ตามเนินเขาของ Mourt Egon โดยกาแฟถูกนำไปปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ของไร่ที่ก่อนหน้านี้เน้นข้าวโพดและเลี้ยงโคนม

ความสูง : 1,500 – 1,900 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิตหลัก), มิถุนายน-สิงหาคม (ผลผลิตรอง)
สายพันธุ์ : Ruiru 11, Batian, SL-28, SL-34,

ที่มา : หนังสือ THE WORLD ATLAS OF COFEE BY JAMES HOFFMANN

Please follow and like us:
error0
By Panbeans
MENU